ਜਾਣਕਾਰੀ

ਜਿੰਮੀ ਕਾਰਟਰਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ: ਲਧਆਣ: ਜਗਤਰ ਸਘ ਜਹਲ ਤ ਤਲਜਤ ਜਮ ਦ ਪਲਸ ਰਮਡ ਚ ਵਧ (ਜਨਵਰੀ 2022).